adres

ul. Fabryczna 7, 17-240 Czeremcha

O firmie

ofirmie1

ofirmie2

ofirmie3

ofirmie4

ofirmie9

Nasycalnia Podkładów w Czeremsze sp. z o.o. to największy producent nawierzchni kolejowej w Polsce. To też ponad 80 lat tradycji. Zakład został zbudowany w latach 1938 - 1939 przez związek Koksowni w Katowicach na 17-hektarowym obszarze. Pierwsze uruchomienie zakładu nastąpiło w dniu 1 maja 1939 roku.

W czerwcu 2010 roku w wyniku sprzedaży udziałów przez Skarb Państwa nowym właścicielem Nasycalni Podkładów w Czeremsze sp. z o.o. zostały Kolejowe Zakłady Nawierzchniowe "Bieżanów" sp. z o.o. w Krakowie.

Duże doświadczenie, tradycja i kwalifikacje pracowników zapewniają płynność dostaw i szybką realizację zamówień, przez co jesteśmy najbardziej konkurencyjni na rynku.

Oferujemy pełny pakiet wszelkich materiałów i akcesoriów. Dzięki odważnej polityce handlowej Nasycalnia Podkładów w Czeremsze sp. z o.o. w pełni zaspokaja potrzeby rynku i stale dostosowuje swoją ofertę do rosnących wymagań klientów.

Jako pierwsza i jedyna nasycalnia w Polsce oferujemy materiały nawierzchni drzewnej nasyconej olejem "Typu-C" (WEI-C)

 

Informacja dotycząca zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

zgodnie z art. 261a Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2016 r., poz. 672 z późn. zm.)

 


1. Oznaczenie prowadzącego zakład

Nasycalnia Podkładów w Czeremsze sp. z.o.o
Ul. Fabryczna 7
17-240 Czeremcha
Kierujący zakładem – Pan Ryszard Stanisław Sokołowski-Prezes zarządu

 


2. Kwalifikacja zakładu

Zakład Nasycalnia Podkładów w Czeremsze sp. z.o.o., ze względu na ilość magazynowanej substancji niebezpiecznej (CREOSOTE EN 13991 Grade C GX-plus), została zakwalifikowana do kategorii zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 138).

Zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym. Zgodnie z art. 250 i 251 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) Zakład dokonał zgłoszenia i przekazał program zapobiegania awariom właściwym organom: Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

 


3. Opis działalności zakładu

Zakład zajmuje się przede wszystkim nasycaniem materiałów drzewnych olejem impregnacyjnym metodą ciśnieniowo próżniową, jak również przecieraniem drewna.

 


4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej

Nazwa: Creosote EN 13991 Grade C GX-plus
Numer CAS: : 8001-58-9.

Właściwości fizyczne

Stan ciekły
Kolor jasnobrązowy
Zapach aromatyczny


Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS]

Carc. 1B

Repr. 2

 

H350

H361fd

 

Może powodować raka

Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

 

Aquatic Chronic 2

 

H411

 

Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

 

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

Skin Sens. 1

 

H315

H319

H317

 

Działa drażniąco na skórę.

Działa drażniąco na oczy

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

 


5. Sposoby ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnione z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej

W przypadku wystąpienia awarii lub stanu wskazującego na taką możliwość, okoliczna ludność będzie alarmowana za pomocą:

 • syren alarmowych znajdujących się na terenie zakładu,
 • urządzeń rozgłoszeniowych na samochodach policji, straży pożarnej,
 • lokalnych rozgłośni radiowych.

Ogłoszenie i odwoływanie alarmu za pomocą syren:

 • ogłaszanie alarmu: modulowany dźwięk syreny w okresie 3 minut,
 • ogłaszanie alarmu: ciągły dźwięk syreny w okresie 3 minut.

W przypadku wystąpienia awarii przemysłowej należy:

 • znajdując się w pobliżu awarii:
  • opuścić zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru,
  • powiadomić inne osoby o zagrożeniu,
  • objąć opieką osoby niepełnoletnie, starsze i niepełnosprawne,
  • stosować się do poleceń służb ratowniczych;
 • znajdując się w zamkniętym pomieszczeniu:
  • pozostać wewnątrz pomieszczenia do odwołania alarmu,
  • włączyć odbiornik radiowy/telewizyjny na częstotliwości kanału stacji lokalnej,
  • szczelnie zamknij drzwi, okna i otwory wentylacyjne,
  • wyłącz nadmuchy, wentylatory oraz inne urządzenia wentylacji mechanicznej,
  • oczekiwać na odwołanie alarmu.